O Škole

Posláním naší školy je vzbuzovat u dětí zájem o živou i neživou přírodu, vztahy mezi jednotlivými organizmy, vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, lidmi, společností, planetou Zemí. Bezprostřední kontakt s přírodou, její pozorování a poznávání praktickými činnostmi napomáhá k vytváření základů ekologického myšlení a jednání. Přiblížení působení člověka na přírodu, důsledky tohoto působení na devastaci přírody, ohrožení kvality vzduchu, vody, půdy, rostlin a zvířat vede k vytváření elementárních základů pro otevřený a odpovědný postoj k ochraně životního prostředí. Prioritou našeho výchovného působení je úcta k životu ve všech formách.

 


 

Mateřská škola, Praha 4, Markušova 1556, 149 00 vznikla sloučením dvou mateřských škol Markušova a Dubnova v jeden právní subjekt 1. ledna 2002. V současné době naplnila původní kapacitu 8 tříd pro 208 dětí.

Zaměření školy je přírodovědě-ekologické. V červnu 2016 získala škola mezinárodní titul EKOŠKOLA 2016-2018

Pracujeme podle vlastního školního vzdělávacího programu který má název „Příroda je vychovatelkou života“. Program je pravidelně aktualizován. Tento program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

 

Obsah ŠVP je členěn do integrovaných bloků:

  • JÁ A TI DRUZÍ (září)
  • BARVY PODZIMU (říjen, listopad)
  • ADVENTNÍ ČAS NASTÁVÁ (prosinec)
  • ZIMA JE TU, DĚTI (leden, únor)
  • JARO PŘICHÁZÍ (březen, duben)
  • SKROMNĚJŠÍ ŽIVOT – KRÁSNĚJŠÍ SVĚT (květen, červen)

Školní vzdělávací program je učitelkami v jednotlivých třídách dále rozpracováván na třídní vzdělávací program tak, aby co nejlépe vyhovoval dané skupině dětí.

ŠVP je otevřený dokument. Zájemcům je na požádání k dispozici u pedagogů v jednotlivých třídách.

 

Materiální vybavení

Škola postupně zvelebuje a obnovuje materiální zázemí interiéru i exteriéru. Prostředí je estetické, bezpečné, hygienicky nezávadné. Součástí školy je školní jídelna, která nabízí celodenní stravování včetně pitného režimu. Snažíme se připravovat dětem stravu z čerstvých surovin, vytváříme pestrý jídelníček, který odpovídá požadavkům zdravé a racionální výživy dětí. Využíváme  konvektomaty pro obě naše školní jídelny a tak můžeme vařit ještě zdravěji, například v páře...Ve školním roce 2017-2018 bylo nutné zvýšit částku za stravování z 31,- na 34,- Kč , u dětí nad 6 let z 34,- na 38,-Kč. Venkovní prostory bylo nutné zajisti v rámci bezpečnosti brankami, obnovili jsme některé dlažby. Zahrady skýtají dětem prostor pro objevování, zkoumání a relaxaci a vznikají jednotlivá místa k zastavení a pozorování přírody. Obě školní zahrady byly v roce 2014 certifikovány jako "Přírodní zahrady". Využíváme pro předškoláky  Magic Box - interaktivní media pro moderní výuku.

 

Naše aktivity

Škola získala titul EKOŠKOLA 2016-2018, v letech 2015-2017 se zapojila také do projektu Menu pro změnu.

Od roku 2016 škola čerpá finance z OPVVV pro rozvoj pedagogických pracovníků formou školení, supervize, besed s odborníky a rodiči, sdílení.

Podpora čtenářství je realizována ve spolupráci s městskou knihovnou, v roce 2017-2018 formou projektu SPOLEČENSTVÍ PRAXE organizovaného pedagogickými fakultami, za podpory financí z OPVVV, evropských fondů. připravujeme projekt KNIHOBUDKA.

Spolupracujeme s ekologickými centry Toulcův Dvůr a se Střediskem ekologické výchovy - Lesy HMP, ekocentrem Koniklec, organizací Ekodomov, organizací pro ochranu netopýrů Nyctalus, Kynologickým servisem. Navštěvujeme Městskou knihovnu Opatov, Domov pro seniory, Eset, účastníme se soutěží pořádaných MČ Praha 11, spolupracujeme se ZŠ Květnového vítězství 1554.

Organizujeme pravidelně akci k oslavám Dne Země pro veřejnost.

Pořádáme výlety, vycházky do přírody, pečujeme o prostředí školní zahrady.

Parterem projektu Kompostuj.cz jsme se stali v roce 2015. podporujeme kompostování jak ve škole, tak v domácnostech našich dětí.

Pravidelně se zapojujeme do charitativní akce sběru šatstva s Diakonií Broumov, přispíváme za spolupráce rodičů fondu Sidus pro vybavení dětského oddělení motolské nemocnice.

Do MŠ pravidelně dochází logoped, spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou. Našim předškolákům nabízíme intenzivní přípravu do školy a testování školní zralosti. Nabízíme přímo v MŠ stimulační kurz pro předškoláky Maxík a preventivní logopedickou péči v malých skupinkách dětí.

Naší školku pravidelně navštěvují herci s divadelními představeními, hudebníci s koncerty, ornitolog s ukázkou dravců.

Mimoškolní aktivity nabízíme pro předškoláky - výuku angličtiny, keramiku, aerobic M-team, taneční kroužek B-Star , kroužek fotbalu s FC Háje, od roku 2015 navštěvujeme plavecké kurzy v bazénu Jedenáctka. Pro lepší rozvoj hrubé motoriky dětí organizujeme kroužek atletiky.

I pro tento rok jsme členem celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou/environmentální výchovu Mrkvička. Velkou oporou při naplňování EVVO aktivit jsou 2 aktivní koordinátoři z řad pedagogů.

Ve školce pracuje Dětský Ekotým složený ze zástupců  dětí jednotlivých tříd a Dospělý Ekotým, složený ze zástupců pedagogů, zaměstnanců školy, rodičů a přátel naší školy.

Usilujeme o kvalitní a trvale se zlepšující zařazení ekologické/environmentální výchovy do celkového života mateřské školy.

 


JÍDELNÍČKY
KALENDÁŘ
Celý výpis akcí
MOBILNÍ SPOJENÍ

Ředitelka            602 287 130
Vedoucí jídelny  606 565 739